cimer00

Kerecsenden a szavazásra jogosultak 38.51%-a, 665 fő jelent meg a szavazókörökben. | A polgármester-választás során leadott 581 érvényes szavazatokkal Kerecsend község polgármestere Sári László. - A Kerecsendi Közös Választási Iroda tájékoztatja a választópolgárokat, hogy a június 9.-i választáson megbízást nyert polgármester és képviselők részére, a mandátumok ünnepélyes átadására, 2024. június 17.-án, hétfőn, 17 órakor kerül sor a Közösségi Házban. |
free accordion menu module

Választások 2024

HATÁROZAT 

A Helyi Választási Iroda vezetőjeként a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 24. § (2) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva

a Kerecsend 001. szavazókör szavazatszámláló bizottságába

az alábbi, Kerecsend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2024. (IV.29.) számú határozatával települési szinten megválasztott tagjai közül, az alábbi tagokat osztom be a 2024. június 9. napjára kitűzött országgyűlési képviselők általános választására:

        1. Gasparovics Istvánné (3396 Kerecsend, Füzesabonyi u. 11.)

        2. Sebestyén Sándorné (3396 Kerecsend, Bereksori u. 57.)

        3. Sebestyén Béláné (3396 Kerecsend, Füzesabonyi u. 33.)

        4. Alföldi Sándorné (3396 Kerecsend, Füzesabonyi u. 42.)

 

E határozat a Kerecsendi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján (3396 Kerecsend, Fő út 55.), valamint Kerecsend honlapján (www.kerecsend.hu) kerül közzétételre.

Határozatom ellen illetékmentes kifogás nyújtható be a helyi választási iroda mellett működő helyi választási bizottsághoz (3396 Kerecsend, Fő út 55.) A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a sérelmezett jogszabálysértés elkövetésétől számított harmadik napon megérkezzen a kifogás elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező választási bizottsághoz.

A kifogásnak tartalmaznia kell

a) a jogszabálysértés megjelölését,

b) a jogszabálysértés bizonyítékait,

c) a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét,

d)  a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

A kifogás tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

A kifogásra megállapított határidő jogvesztő, az a határidő utolsó napján 16 órakor jár le. A határidőt naptári napokban kell számítani.

INDOKOLÁS

 

A Ve. 24. § (2) bekezdése értelmében a helyi választási iroda vezetője a választás kitűzését követően, legkésőbb a szavazást megelőző harmadik napon osztja be a megválasztott tagokat az adott választásra a szavazatszámláló bizottságokba. A beosztást a helyi választási iroda vezetője - a szavazás napja kivételével - bármikor módosíthatja.

A fent leírtakra való tekintettel a Kerecsendi Helyi Választási Iroda vezetőjeként, Kerecsend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2024. (IV.29.) számú határozatával települési szinten megválasztott tagjai közül, a rendelkező részben foglalt tagokat osztom be a 2024. június 9. napjára kitűzött országgyűlési képviselők általános választására.

Határozatom a megjelölt jogszabályhelyeken alapul.

Határozatom ellen a kifogás lehetőségét a Ve. 209. § rendelkezési alapján, az ott megállapított határidőn belül biztosítja. A jogvesztő határidő számítására, lejártára vonatkozóan a Ve. 10. § (1)-(3) bekezdése az irányadó.

A kifogás illetékmentességét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdésének 1. pontja biztosítja.

Kerecsend, 2024. június 4.

dr. Szász Kata

                                                                                                      HVI vezető

infoblokk kedv final CMYK ESZA

infoblokk kedv final CMYK ESZA

© 2024 Kerecsend Község Önkormányzata